Aktualności


26.09.2017
URE przypomina o comiesięcznym obowiązku sprawozdawczym dot. paliw ciekłych
Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowym obowiązku zgłaszania do Prezesa URE comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.


Urząd Regulacji Energetyki przypomina o nowym obowiązku zgłaszania do Prezesa URE comiesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.
20 sierpnia br. upłynął termin złożenia pierwszego sprawozdania według nowych przepisów, tj. za lipiec. Prawie 40% firm spośród ok. 470 podmiotów zobowiązanych nie wywiązało się z tego obowiązku, co jest ustawowo zagrożone karą pieniężną.
Nowe obowiązki sprawozdawcze wynikają z art. 43d ustawy – Prawo energetyczne oraz majowego rozporządzenia Ministra Energii. Sprawozdanie należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki, a także Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii co miesiąc, w terminie do 20 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy, na formularzu którego wzór określa rozporządzenie Ministra Energii z 15.05.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1011). Elektroniczna wersja formularza dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/obowiazki-sprawozdawcze


 Do złożenia sprawozdania zobowiązane są:
•    przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych,
•    przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
•    podmioty przywożące.
 Karze podlega ten, kto nie przekazuje sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu - w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. W tym wypadku kara wynosi 10 000 zł (art. 56 ust. 2h pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne).
 

Zobacz pozostałe wpisy