tu jesteś: Strona główna > O nas > Misja

Misja


Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) jest organizacją pracodawców,  reprezentującą interesy największych w Polsce przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji         i dystrybucji paliw płynnych, infrastruktury paliwowej, produkcji i dystrybucji olejów smarnych. POPiHN działa na rzecz wypracowania takiego otoczenia prawnego dla branży w Polsce i Unii Europejskiej, które zapewniłoby stworzenie w pełni konkurencyjnego i transparentnego rynku, z pożytkiem dla całej polskiej gospodarki i wszystkich klientów. POPiHN przygotowuje opracowania i raporty na temat rynku paliw płynnych i olejów w Polsce.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w organizacji dostarczają na Polski rynek ponad 80% paliw płynnych            i środków smarnych, są czołowym pracodawcą i głównym płatnikiem podatków do budżetu państwa. Wpływy z tytułu podatków (VAT i podatek akcyzowy) z branży paliwowej stanowią 15% całości dochodów podatkowych Polski.

Wizja

POPiHN ma ambicję występowania jako główny reprezentant branży w dialogu z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, środkami masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. W kontaktach z instytucjami UE oraz FuelsEurope  występujemy jako Polish National Oil Industry Association starając się, by nasz głos był zauważalny podczas dialogu na forum UE.

Misja

Celem POPiHN jest w pełni konkurencyjny, przyjazny klientom rynek, i zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji i dystrybucji paliw płynnych oraz olejów. Dążąc do celu prowadzimy dialog ze wszystkim interesariuszami, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem na temat przemysłu rafineryjnego. Na forum UE dążymy do wypracowania takich strategii, które umożliwią niezakłócony, konkurencyjny i zrównoważony rozwój polskiego sektora paliwowego.