Nasze programy


2013-06-12
Odpowiedzialny biznes realizowany w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego
POPiHN, jako organizacja pracodawców, również działa na rzecz stworzenia w pełni konkurencyjnego, przyjaznego klientom rynku przy zapewnieniu bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju zrzeszonych w niej przedsiębiorstw oraz wypracowania takiego otoczenia prawnego dla branży paliwowej w Polsce i Unii Europejskiej, które zapewniłoby stworzenie w pełni konkurencyjnego i transparentnego rynku, z pożytkiem dla całej polskiej gospodarki i wszystkich klientów.

Działalność Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego opiera się na Statucie i Kodeksie etycznym oraz na przyjętych w 2012 roku „Wizji i Misji POPiHN” i „Kodeksie dobrych praktyk w zakresie prawa ochrony konkurencji”. Celem wdrożenia „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie prawa konkurencji” było uczulenie pracowników biura POPiHN i przedstawicieli firm członkowskich na konieczność rygorystycznego przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie.

Od 2010 roku Organizacja posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/EIC 27001:2005 wraz z deklaracją stosowania i zatwierdzoną przez dyrektora generalnego Polityką Systemu Bezpieczeństwa Informacji, co nakłada nań obowiązek poddawania się audytom kontrolnym, weryfikującym zgodność z systemem zarządzania, własnymi procedurami i aktualnymi wymaganiami prawnymi.

POPiHN  prowadzi dialog ze wszystkim interesariuszami, dzieli się z nimi doświadczeniem i wiedzą na temat przemysłu rafineryjnego, opiniuje projekty aktów prawnych w procesie konsultacji społecznych, opowiadając się za przyjęciem rozwiązań najkorzystniejszych dla branży i końcowego odbiorcy paliw – klientów stacji benzynowych POPiHN. Organizacja zaangażowała się w prace na rzecz przywrócenia przejrzystego rynku i likwidacji szarej strefy w obrocie paliwami. W ramach tych działań POPiHN przyłączyła się do zorganizowanej przez Pracodawców RP kampanii „Stop przemytowi”. Organizacja promuje zachowania sprzyjające odpowiedzialnemu wykorzystaniu paliw przez kierowców pojazdów w ramach zainicjowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Rafineryjnego (EUROPIA) kampanii „Oszczędzaj nie tylko paliwo” (www.savemorethanfuel.eu/poland/index.html), która zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, dotyczącymi redukcji emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej, propaguje zasady ekonomicznej jazdy, przyczyniające się do bardziej bezpiecznego i efektywnego prowadzenia samochodu.

POPiHN wspiera akcję „Piłeś – nie jedź”. POPiHN jest też partnerem realizowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego programu Przyjazna Motoryzacja, którego celem jest popularyzacja wzorców motoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej za środowisko.

W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Organizacja wspiera kampanię społeczną pod hasłem "Moda na odblaski. Włącz myślenie", organizowaną przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. POPiHN jest też członkiem wspierającym Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i aktywnie uczestniczy w pracach tej wyjątkowej organizacji, skupiającej przedstawicieli administracji, przedsiębiorstw, środowisk eksperckich i zwykłych obywateli, którym bliskie są kwestie bezpieczeństwa drogowego. Organizacja bierze też udział w pracach powołanej przez Głównego Inspektora Pracy Grupy ds. bezpieczeństwa w przemyśle rafineryjnym i gazowym.

Zobacz pozostałe wpisy