25 lat POPiHN

Komunikat prasowy

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego ma 25 lat

i podejmuje wyzwania związane z transformacją energetyczną w sektorze paliwowym

8 grudnia 1995 r. rozpoczęła działalność POPiHN, która reprezentuje największe przedsiębiorstwa sektora paliwowego. Od tego czasu sprzedaż paliw do napędu pojazdów wzrosła dwukrotnie, do poziomu ponad 25 mln ton, a ropa naftowa stała się dominującym źródłem energii w Polsce. W tym roku szacowane zużycie ropopochodnych paliw transportowych wyniesie ok. 250 TWh, czyli blisko o połowę więcej energii, niż całe krajowe zużycie prądu elektrycznego.

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych. Działania te są filarami transformacji energetycznej. Przemysł naftowy ma do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora. Przetwarzane na bieżąco dane mogą pomóc w realizacji największego i najpoważniejszego wyzwania, które stoi obecnie przed branżą paliwową – jak w optymalny sposób wdrożyć w Polsce koncepcję transportu niskoemisyjnego, by skutecznie chronić środowisko, przy uwzględnieniu relatywnie niskiego poziomu zamożności społeczeństwa polskiego względem konsumentów z Europy Zachodniej.

Dzisiaj paliwo oferowane przez polskie stacje paliw spełnia bardzo wymagające normy środowiskowe. Polskie rafinerie należą do światowej czołówki pod względem zaawansowania technologicznego i  kompleksowości przerobu ropy naftowej. Krajowe rurociągi oraz bazy paliw, modernizowane, ale też rozbudowywane, zapewniają niezakłóconą logistykę sektora.

W 2019 r. wydobycie i zużycie ropy naftowej przekroczyło rekordowy poziom 100 milionów baryłek dziennie. Jak wynika z prognozy OPEC czy MAE paliwa ropopochodne jeszcze długo będą nieodłącznym elementem gospodarki światowej, a tym samym gospodarki polskiej. W związku z tym Organizacji nie zabraknie pracy w zakresie tradycyjnych paliw transportowych. Co więcej, dodatkowo zostaną na nią nałożone nowe obowiązki związane z transformacją energetyczną Polski.

Celem POPiHN pozostaje w pełni konkurencyjny, przyjazny klientom rynek, a także zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji i dystrybucji paliw ciekłych oraz olejów smarowych. Członkowie POPiHN już dziś odgrywają ważną rolę w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu. Co istotne, na horyzoncie  rysują się „zielone” rafinerie, wytwarzające przyjazne środowisku paliwa i komponenty dla innych sektorów gospodarki.

Przez minione 25 lat POPiHN przyczyniła się do wejścia w życie szeregu zmian, sprzyjających szeroko rozumianej branży paliwowej i odbiorcom produktów naftowych. Można tu wyliczyć likwidację pozwoleń importowych na sprowadzanie paliw płynnych, utrzymanie stacji paliw jako obiektów funkcjonujących przez cały tydzień, często 24 godziny na dobę, czy zainicjowanie możliwości samoobsługowego tankowania paliw. Pracowano też nad wprowadzeniem wymagań w zakresie ochrony środowiska na stacjach paliw, które nałożyły na właścicieli stacji obowiązek modernizacji zbiorników, wyposażenia stacji w urządzenia do monitorowania wycieków paliw do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, sprzyjając poprawie ochrony środowiska. Wypracowano szereg rozwiązań prawnych, określających jakość paliw oraz wykorzystanie biokomponentów w stopniu odpowiadającym standardom europejskim. Jednym z głównych celów przez lata była walka z szarą strefą na rynku paliw. Zainicjowano w tym obszarze zmiany prawne, które przyczyniły się do znacznego spadku nielegalnego obrotu paliwami oraz wzrostu dochodów zarówno legalnie działających przedsiębiorców, jak Skarbu Państwa. Podmioty sektora dostarczają do budżetu państwa około 20% wpływów podatkowych.

W trudnych ostatnich miesiącach, kiedy świat walczył z pandemią Covid-19, Organizacja współpracowała przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów firm naftowych i stacji paliw.

25 lat działalności minęło niezwykle szybko. W każdym biznesie rośnie znaczenie technologii i innowacji. Dekarbonizacja transportu prowadzi do wykorzystywania w nim innych źródeł energii niż paliwa naftowe. Ponadto, społeczeństwo również oczekuje zmian. Polityka regulacyjna wobec sektora powinna  uwzględniać zarówno długofalowe cele społeczne, oczekiwania konsumentów oraz konkurencyjność gospodarki. Przed Organizacją stają kolejne wyzwania związane z transformacją obecnego przemysłu paliwowego na niskoemisyjny, zgodny z nowymi wymogami „Zielonego Ładu”, dążący do zrównoważonej polityki środowiskowej.  Jej cele są możliwe do osiągnięcia przy rozsądnym wykorzystaniu wiedzy oraz kapitału firm tworzących POPiHN.

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej będzie w ciągu najbliższych lat definiowało nową tożsamość sektora transportowego, a tym samym wyznaczało nowe cele dla Organizacji. Z dnia na dzień nie można zastąpić miliardów litrów oleju napędowego i benzyn, które napędzają miliony pojazdów na polskich drogach. Dziś najważniejszymi paliwami alternatywnymi są LPG i gaz ziemny. Docelowo paliwem przyszłości ma szanse zostać „zielony” wodór, najbardziej niskoemisyjny ze sposobów napędzania pojazdów. Istotną rolę do odegrania w kolejnych dekadach będą miały też bio-metan, paliwa syntetyczne oraz energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.  Świat jutra jest światem zielonym i właśnie ten cel przyświeca członkom POPiHN.

Obecni członkowie POPiHN to: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP EUROPA SE,  Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A., PERN S.A., PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group, TanQuid Polska Sp. z o.o., Total Polska Sp. z o.o.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.