Informacja Ministerstwa Finansów ws. przekazywania comiesięcznej sprawozdawczości dot. paliw ciekłych od stycznia 2020 r.

Informacja Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 62d pkt 1 i 4 ustawy z dnia z 31 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) od stycznia 2020 r. sprawozdania miesięczne sporządzane przez:


1)    przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi, o których mowa w art. 4ba ust.1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi,
o których mowa w art. 4ba ust. 1, oraz
2)    przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
a także podmioty przywożące stosownie do swojej działalności, zawierające informacje o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych
i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
– należy składać wyłącznie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

firmy członkowskie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.